Get Adobe Flash player

Kim jesteśmy? Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policachto jednostka działająca zgodnie z wytycznymi następujących aktów prawnych:

 • Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku,
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 roku oraz 17 grudnia 1997 roku w sprawie centrów kształcenia ustawicznego,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego młodzieży i dorosłych.

Statut Fundacji do ściągnięcia tutaj: Statut Fundacji ODK (PDF) Struktura organizacyjna Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach:

Zgromadzenie Fundatorów stanowi 20 założycieli Fundacji ODK, byli pracownicy Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu Chemicznego w Policach i nauczyciele z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. W skład Rady Nadzorczejwchodzi dwóch fundatorów, dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach lub osoba przez niego delegowana. Są to:

 • Przewodniczący - Michał Kaczmarski
 • Sekretarz - Danuta Kosiło
 • Członek - Agata Jarymowicz

Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Funkcję prezesa Zarządu pełni mgr Maria Górska. Szkołami Fundacji kieruje dyrektor mgr Izabela Nowicka  

. Są to:

 • szkoły dla dorosłych      

- Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Policealna Zawodowa

Szkoły Fundacji posiadają prawa publiczne - wydają świadectwa, indeksy i dyplomy na drukach MENiS. Ośrodek Szkoleniowy jest placówką kształcenia ustawicznego. Umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku. Zadaniem Ośrodka Szkoleniowego jest przeprowadzanie szkoleń w formie kursów, seminariów i samokształcenia kierowanego osób dorosłych. Ośrodek Szkoleniowy posiada wpis do ewidencji oświaty - wydaje świadectwa i zaświadczenie na drukach MENiS. Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr realizuje zadania poprzez:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych czyli kursowych,
 • współpracę z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr,
 • rozwój współdziałania z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi pracę pedagogiczną z dorosłymi.
 • szkolenie bezrobotnych