Get Adobe Flash player

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na prowadzącego Pośrednictwo Pracy w projekcie "KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu"

Dokument do pobrania

Zapytanie ofertowę na usługę poszukiwania pracy

Police, dnia 18.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące złożenia oferty na stanowisko wykonawcy prowadzącego pośrednictwo pracy

na potrzeby realizacji projektu pn. „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17 – prowadzone na zasadach      art. 701-5KC.

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

 

 1. 1.    Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Siedlecka 6A

72-010 Police

NIP: 8511019625

 1. 2.    Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia
nie przekraczającego kwoty 30 000 euro wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701  - 704 .

 1. 3.    Przedmiot zamówienia

Kod i nazwa CPV: 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego pośrednictwo pracy  dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: zachodniopomorskie Miejscowość: Police

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego pośrednictwo pracy                  dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ”KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach przy ulicy Siedleckiej 6a, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.01 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Grupę docelową stanowi 75 osób (K i M). Obejmuje pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, organizację spotkań z pracodawcą i udostępnianie danych. Pośredni pracy odpowiedzialny będzie za udzielanie informacji o rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzieli pomocy w planowaniu kariery zawodowej, podejmowaniu decyzji zawodowych, itp.

Projekt przewiduje 40 h miesięcznie.

Miejscem pracy jest: KIS, biuro projektu, jak również praca w terenie. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pośrednika pracy.

 1. Pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy
 2.  Organizacja spotkań z pracodawcą
 3. Udzielanie informacji o rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. Pomoc przy planowaniu kariery zawodowej i podejmowaniu decyzji zawodowych,
 5. Poszukiwanie ofert pracy,
 6. Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami,
 7. Opracowanie harmonogramu na cały okres realizacji projektu.

Termin realizacji zamówienia:  od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2020 r.  

Wymagania

a)      Wykształcenie wyższe,

b)      Doświadczenie przy realizacji projektów unijnych – minimum dwa lata

c)       Doświadczenie z osobami zagrożonymi wykluczonymi – minimum 2 lata

d)      Kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego

 

Wymagane dokumenty:

1)  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)   kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kierunkowe, dodatkowe),

3)  kserokopie zaświadczeń potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

4)  oświadczenie o niekaralności

5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 1. 4.    Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania umowy: od podpisania umowy do 30 września 2020 r.   .

 

 1. 5.    Opis sposobu przygotowania ofert

1)       Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu zgodnym z treścią druku przekazanego wraz z niniejszym ZAPYTANIEM OFERTOWYM.

2)       Wykonawca w formularzu ofertowo-cenowym musi wskazać:

a)       cenę

b)      doświadczenie

a)    W formularzu ofertowo-cenowym:

b)    wskazana przez Wykonawcę cena, powinna uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. dojazd)

c)    wskazane przez Wykonawcę doświadczenie w pracy w zakresie pośrednictwa pracy,  który posiada odpowiednie doświadczenie, należy wskazać używając jednoznacznych, następujących określeń : pięć  lub 5), sześć (lub 6) itp.

d)    Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane kwalifikacje.

3)    Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowo-cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – wypełniony (uzupełniony),

4)    Oferta musi być przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.

5)    Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.

6)    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: „OFERTA na stanowisko prowadzącego pośrednictwo pracy  - nie otwierać przed 27.06.2018 r., godz.  10:00 ”

7)    Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

8)    W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert – Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w pkt 7 i 8              z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9)    Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.

10)       Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

11)       Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, przy ulicy Siedleckiej 6a.  Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2018 r., o godz. 9:30.

12)       Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 12, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

13)       Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 27.06.2018 r., o godz. 10:00 do Zamawiającego.

14)       Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje                       te odnotowywane będą w protokole postępowania.

15)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.

16)       Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu otwarcia ofert.

17)       Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana.

Ocenie będą podlegać oferty wykonawców spełniające warunki opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym .

Pozostałe oferty nie będą podlegać ocenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych omyłek.

 1. 6.    Sposób obliczenia ceny

Cena – 80% (maksymalnie 80 pkt.)

Kryterium doświadczenie przy realizacji projektów unijnych  –  20 % ( max. 20 pkt.)

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

A)      „Całkowita cena wykonania zamówienia:

 

C = Cn/Cb*80%

Gdzie:

C – liczba punktów danej oferty w kryterium „całkowita cena za wykonanie zamówienia”

Cn – najniższa oferowana cena z oceniających ofert

Cb – cena badanej oferty

B)      „Doświadczenie” – 20% - 20 pkt

 

2-8 lat – 10pkt

8 i więcej  – 20 pkt

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsza ofertę z największą ilością punktów tj. suma punktów za kryterium A + B.

 

 1. 7.    Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wystąpi przynajmniej jednak niżej wymieniona przesłanka:

1)      jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia zamówienia,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny.

3)      Oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

 1. 8.     Postanowienia dodatkowe

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się możliwość unieważnienia niniejszego postępowania (odwołania), ponadto niniejsze ogłoszenie  „Zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez FODK w Policach  i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

 

 1. 9.   Wykluczenia

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż nie jest wykluczony z ubiegania się      o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                               i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

• uczestnictwo w Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach jako fundator

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnik       w Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

10.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ

 1. Formularz ofertowo-cenowy – wypełniony Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 3. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych