Get Adobe Flash player

Dotyczące złożenia oferty na stanowisko: prowadzący indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2018

Numer ogłoszenia

1079722

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu zgodnym z treścią druku przekazanego wraz z niniejszym ZAPYTANIEM OFERTOWYM.
2) Wykonawca w formularzu ofertowo-cenowym musi wskazać:
a) cenę
b) doświadczenie
3) W formularzu ofertowo-cenowym:
a) wskazana przez Wykonawcę cena, powinna uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. dojazd)
b) wskazane przez Wykonawcę doświadczenie w pracy w zakresie poradnictwa zawodowego który posiada odpowiednie doświadczenie, należy wskazać używając jednoznacznych, następujących określeń : pięć lub 5), sześć (lub 6) itp.
c) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane kwalifikacje pedagogiczne.
4) Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowo-cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – wypełniony (uzupełniony),
5) Oferta musi być przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
7) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: „OFERTA na stanowisko prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD - nie otwierać przed 18.01.2018 r., godz. 10:00 ”
8) Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
9) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert – Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w pkt 7 i 8 z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
11) Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
12) Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, przy ulicy Siedleckiej 6a. Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2018 r., o godz. 9:30.
13) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 12, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
14) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 18.01.2018 r., o godz. 10:00 do Zamawiającego.
15) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.
17) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu otwarcia ofert.
18) Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana.
Ocenie będą podlegać oferty wykonawców spełniające warunki opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym .
Pozostałe oferty nie będą podlegać ocenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych omyłek.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Górska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 431 66 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ”KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach przy ulicy Siedleckiej 6a, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.01 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowi 38 osób (K i M). Celem poradnictwa jest wsparcie uczestników poprzez prowadzenie indywidulanych rozmów doradczych w zdobyciu wiedzy o predyspozycjach zawodowych, określeniu i przyjęciu odpowiednich postaw , zrozumieniu rynku pracy. Zadaniem Doradcy będzie udostępnianie informacji i danych na temat możliwości kształcenia i szkolenia, pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przyczyn braku pracy, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, poradnictwo, informacje na temat instytucji, które mogą pomóc w podjęciu pracy. Doradca zobowiązany będzie do opracowania IPD. Każde IPD winno zawierać opis sytuacji UP, przyczyny braku pracy, opis działań dla podjęcia zatrudnienia, terminy.

Projekt przewiduje przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowe – 760 h, po 20h dla każdego uczestnika projektu. Przy czym 1 godzina oznacza 60 minut. Miejscem pracy jest: KIS, biuro projektu, jak również praca w terenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police
 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ”KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach przy ulicy Siedleckiej 6a, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.01 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowi 38 osób (K i M). Celem poradnictwa jest wsparcie uczestników poprzez prowadzenie indywidulanych rozmów doradczych w zdobyciu wiedzy o predyspozycjach zawodowych, określeniu i przyjęciu odpowiednich postaw , zrozumieniu rynku pracy. Zadaniem Doradcy będzie udostępnianie informacji i danych na temat możliwości kształcenia i szkolenia, pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przyczyn braku pracy, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, poradnictwo, informacje na temat instytucji, które mogą pomóc w podjęciu pracy. Doradca zobowiązany będzie do opracowania IPD. Każde IPD winno zawierać opis sytuacji UP, przyczyny braku pracy, opis działań dla podjęcia zatrudnienia, terminy.

Projekt przewiduje przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowe – 760 h, po 20h dla każdego uczestnika projektu. Przy czym 1 godzina oznacza 60 minut. Miejscem pracy jest: KIS, biuro projektu, jak również praca w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku doradcy zawodowo.
1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika.
2. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczestników na informacje zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
4. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej Fundację.
6. Integracja rożnych działań przygotowująca uczestników do podejmowania świadomych, przemyślanych decyzji o ich przyszłości, w tym o karierze zawodowej.
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. miesięczna karta pracy pracownika zatrudnionego w projekcie, karty uczestnictwa, prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).
8. Opracowanie dla każdego uczestnika IPD.
9. Opracowanie harmonogramu doradztwa na cały okres realizacji projektu.
Termin realizacji zamówienia: od 19 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. z wyłączeniem wakacji.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 19 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. z wyłączeniem wakacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wymagania
a) Wykształcenie wyższe mgr (socjologia, kierunki pedagogiczne) o specjalności doradztwo psychospołeczne lub doradztwo zawodowe i personalne
b) Doświadczenie przy realizacji projektów unijnych – minimum dwa lata

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Wykształcenie wyższe mgr (socjologia, kierunki pedagogiczne) o specjalności doradztwo psychospołeczne lub doradztwo zawodowe i personalne
b) Doświadczenie przy realizacji projektów unijnych – minimum dwa lata

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

umowa zlecenie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:
1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kierunkowe, dodatkowe),
3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności
5) oświadczenie następującej treści:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr, ul. Siedlecka 6A 72-010 Police

Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
6) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6. Sposób obliczenia ceny
Cena – 80% (maksymalnie 80 pkt.)
Kryterium doświadczenie przy realizacji projektów unijnych – 20 % ( max. 20 pkt.)

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
A) „Całkowita cena wykonania zamówienia:

C = Cn/Cb*80%
Gdzie:
C – liczba punktów danej oferty w kryterium „całkowita cena za wykonanie zamówienia”
Cn – najniższa oferowana cena z oceniających ofert
Cb – cena badanej oferty
B) „Doświadczenie” – 20% - 20 pkt

2-8 lat – 10pkt
8 i więcej – 20 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsza ofertę z największą ilością punktów tj. suma punktów za kryterium A + B.

Wykluczenia

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach jako fundator
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

Adres

Siedlecka 6a

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

91 431 66 34

Fax

91 431 66 35

NIP

8511019625

Tytuł projektu

KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K516/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Dotyczące złożenia oferty na stanowisko: prowadzący indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2018

Numer ogłoszenia

1079728

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

5. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu zgodnym z treścią druku przekazanego wraz z niniejszym ZAPYTANIEM OFERTOWYM.
2) Wykonawca w formularzu ofertowo-cenowym musi wskazać:
a) cenę
b) doświadczenie
3) W formularzu ofertowo-cenowym:
a) wskazana przez Wykonawcę cena, powinna uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. dojazd)
b) wskazane przez Wykonawcę doświadczenie w pracy w zakresie poradnictwa zawodowego który posiada odpowiednie doświadczenie, należy wskazać używając jednoznacznych, następujących określeń : pięć lub 5), sześć (lub 6) itp.
c) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane kwalifikacje pedagogiczne.
4) Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowo-cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – wypełniony (uzupełniony),
5) Oferta musi być przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
7) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: „OFERTA na stanowisko prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD - nie otwierać przed 18.01.2018 r., godz. 10:00 ”
8) Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
9) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert – Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w pkt 7 i 8 z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
11) Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
12) Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, przy ulicy Siedleckiej 6a. Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2018 r., o godz. 9:30.
13) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 12, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
14) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 18.01.2018 r., o godz. 10:00 do Zamawiającego.
15) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.
17) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu otwarcia ofert.
18) Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana.
Ocenie będą podlegać oferty wykonawców spełniające warunki opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym .
Pozostałe oferty nie będą podlegać ocenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych omyłek

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Górska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 431 66 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ”KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach przy ulicy Siedleckiej 6a, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.01 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowi 37 osób (K i M). Celem poradnictwa jest wsparcie uczestników poprzez prowadzenie indywidulanych rozmów doradczych w zdobyciu wiedzy o predyspozycjach zawodowych, określeniu i przyjęciu odpowiednich postaw , zrozumieniu rynku pracy. Zadaniem Doradcy będzie udostępnianie informacji i danych na temat możliwości kształcenia i szkolenia, pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przyczyn braku pracy, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, poradnictwo, informacje na temat instytucji, które mogą pomóc w podjęciu pracy. Doradca zobowiązany będzie do opracowania IPD. Każde IPD winno zawierać opis sytuacji UP, przyczyny braku pracy, opis działań dla podjęcia zatrudnienia, terminy.

Projekt przewiduje przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowe – 740 h, po 20h dla każdego uczestnika projektu. Przy czym 1 godzina oznacza 60 minut. Miejscem pracy jest: KIS, biuro projektu, jak również praca w terenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police
 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie IPD dla uczestników projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ”KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach przy ulicy Siedleckiej 6a, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.01 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowi 37 osób (K i M). Celem poradnictwa jest wsparcie uczestników poprzez prowadzenie indywidulanych rozmów doradczych w zdobyciu wiedzy o predyspozycjach zawodowych, określeniu i przyjęciu odpowiednich postaw , zrozumieniu rynku pracy. Zadaniem Doradcy będzie udostępnianie informacji i danych na temat możliwości kształcenia i szkolenia, pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przyczyn braku pracy, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, poradnictwo, informacje na temat instytucji, które mogą pomóc w podjęciu pracy. Doradca zobowiązany będzie do opracowania IPD. Każde IPD winno zawierać opis sytuacji UP, przyczyny braku pracy, opis działań dla podjęcia zatrudnienia, terminy.

Projekt przewiduje przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowe – 740 h, po 20h dla każdego uczestnika projektu. Przy czym 1 godzina oznacza 60 minut. Miejscem pracy jest: KIS, biuro projektu, jak również praca w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku doradcy zawodowo.
1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika.
2. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczestników na informacje zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
4. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej Fundację.
6. Integracja rożnych działań przygotowująca uczestników do podejmowania świadomych, przemyślanych decyzji o ich przyszłości, w tym o karierze zawodowej.
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. miesięczna karta pracy pracownika zatrudnionego w projekcie, karty uczestnictwa, prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).
8. Opracowanie dla każdego uczestnika IPD.
9. Opracowanie harmonogramu doradztwa na cały okres realizacji projektu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 19 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. z wyłączeniem wakacji.
Wymagania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wymagania
a) Wykształcenie wyższe mgr (socjologia, kierunki pedagogiczne) o specjalności doradztwo psychospołeczne lub doradztwo zawodowe i personalne
b) Doświadczenie przy realizacji projektów unijnych – minimum dwa lata

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Wykształcenie wyższe mgr (socjologia, kierunki pedagogiczne) o specjalności doradztwo psychospołeczne lub doradztwo zawodowe i personalne
b) Doświadczenie przy realizacji projektów unijnych – minimum dwa lata

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:
1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kierunkowe, dodatkowe),
3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności
5) oświadczenie następującej treści:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr, ul. Siedlecka 6A 72-010 Police

Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
6) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6. Sposób obliczenia ceny
Cena – 80% (maksymalnie 80 pkt.)
Kryterium doświadczenie przy realizacji projektów unijnych – 20 % ( max. 20 pkt.)

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
A) „Całkowita cena wykonania zamówienia:

C = Cn/Cb*80%
Gdzie:
C – liczba punktów danej oferty w kryterium „całkowita cena za wykonanie zamówienia”
Cn – najniższa oferowana cena z oceniających ofert
Cb – cena badanej oferty
B) „Doświadczenie” – 20% - 20 pkt

2-8 lat – 10pkt
8 i więcej – 20 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsza ofertę z największą ilością punktów tj. suma punktów za kryterium A + B.

Wykluczenia

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach jako fundator
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

Adres

Siedlecka 6a

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

91 431 66 34

Fax

91 431 66 35

NIP

8511019625

Tytuł projektu

KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K516/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy