Get Adobe Flash player

Dotyczące złożenia oferty na stanowisko: 2 opiekunów reintegracji

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2017

 

Nazwa zamawiającego

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

Numer ogłoszenia

1050805

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta wraz z załącznikami (potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie – w tym w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie) stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu zgodnym z treścią druku przekazanego wraz z niniejszym ZAPYTANIEM OFERTOWYM.
2) Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać:
a) cenę
b) doświadczenie
3) W formularzu ofertowym:
a) wskazana przez Wykonawcę cena, powinna uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. przygotowanie materiałów w formie odpowiadającej poziomowi intelektualnemu beneficjentów projektu, dojazd)
b) wskazane przez Wykonawcę doświadczenie w pracy opiekuna, który posiada odpowiednie doświadczenie, należy wskazać używając jednoznacznych, następujących określeń : pięć lub 5), sześć (lub 6) itp.
c) Wykonawca zobowiązany jest opisać w punktach jakie posiada doświadczenie w pracy ze środowiskami wykluczonymi lub z osobami o specjalnych potrzebach.
4) Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowo-cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania– wypełniony (uzupełniony),
5) Oferta musi być przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
7) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: „OFERTA na stanowisko opiekuna reintegracji - nie otwierać przed 30.08.2017 r., godz. 10:00 ”
8) Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
9) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert – Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w pkt 7 i 8 z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
11) Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
12) Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, przy ulicy Siedleckiej 6. Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2017 r., do godz. 14.00.
13) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 12, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
14) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 30.08.2017 r., o godz.10:00 do Zamawiającego.
15) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.
17) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu otwarcia ofert.
18) Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Górska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601410075

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch Wykonawców na stanowisko opiekuna reintegracji w ramach projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police
 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dwóch Wykonawców na stanowisko opiekuna reintegracji w ramach projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch Wykonawców na stanowisko opiekuna reintegracji w ramach projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ”KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach przy ulicy Siedleckiej 6, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.01 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowi 75 osób (K i M). Opiekun reintegracji będzie prowadzić uczestników po indywidulanej ścieżce reintegracji, wspierając i motywować. Indywidulana opieka ma każdym etapie ścieżki: doradzanie, pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji i możliwości, motywowanie do działania. W ramach obowiązków opiekun zobowiązany jest prowadzić teczki kompetencji, które będą zawierać wszystkie możliwe dowody, potwierdzenia świadczące o kompetencjach danego uczestnika. W miarę potrzeb opiekun reintegracji będzie również pracował z najbliższym środowiskiem podopiecznego, bieżąco monitorował jego działania, dostosowując ich tempo do możliwości. Do zadań opiekuna należeć będzie opracowanie indywidulanej ścieżki reintegracji społecznej. Miejscem pracy opiekuna jest: KIS, biuro projektu, jak również praca w terenie.
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30 września 2020 r.
2017 – 262,50 godzin
2018 - 450 godzin
2019 – 450 godzin
2020 – 337,50 godzin
dla każdego z opiekunów

Kod CPV

85310000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania umowy: od podpisania umowy do 30 września 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania
1. Ukończone studia w zakresie reintegracji społecznej, zawodowej osób i środowisk wykluczonych lub pokrewne, np. socjologia, resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
3. Dwa lata doświadczenia w pracy ze środowiskami wykluczonymi lub z osobami o specjalnych potrzebach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje ii doświadczenie
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
A) „Całkowita cena wykonania zamówienia:

C = Cn/Cb*60%
Gdzie:
C – liczba punktów danej oferty w kryterium „całkowita cena za wykonanie zamówienia”
Cn – najniższa oferowana cena z oceniających ofert
Cb – cena badanej oferty

B) „Doświadczenie zawodowe” – 40% - 40 pkt

1- 4 – 0 pkt
5-8 lat – 10 pkt
9-12 lat – 20 pkt
13- 16 lat – 30 pkt
17 i więcej lat – 40 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsza ofertę z największą ilością punktów tj. suma punktów za kryterium A + B.
 

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

Adres

Siedlecka 6a

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

91 431 66 34

Fax

91 431 66 35

NIP

8511019625

Tytuł projektu

KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K516/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Psycholog prowadzący warsztaty terapeutyczne kształcące umiejętności osobiste

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-07-2017

Nazwa zamawiającego

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

Numer ogłoszenia

1042216

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu zgodnym z treścią druku przekazanego wraz z niniejszym ZAPYTANIEM OFERTOWYM.
2) Wykonawca w formularzu ofertowo-cenowym musi wskazać:
a) cenę
b) doświadczenie
3) W formularzu ofertowym:
a) wskazana przez Wykonawcę cena, powinna uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
b) wskazane przez Wykonawcę doświadczenie w pracy psychologa, który posiada odpowiednie doświadczenie, należy wskazać używając jednoznacznych, następujących określeń : pięć lub 5), sześć (lub 6) itp.
4) Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowo-cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania– wypełniony (uzupełniony),
5) Oferta musi być przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
7) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: „OFERTA na stanowisko psychologa prowadzącego warsztaty terapeutyczne kształcące umiejętności osobiste - nie otwierać przed 07.07.2017 r., godz. 10:00 ”
8) Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
9) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert – Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w pkt 7 i 8 z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
11) Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
12) Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, przy ulicy Siedleckiej 6a. Termin składania ofert upływa dnia 07.07.2017 r., o godz. 9:30.
13) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 12, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
14) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 07.07.2017 r., o godz. 10:00 do Zamawiającego.
15) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.
17) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu otwarcia ofert.
18) Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana.
Ocenie będą podlegać oferty wykonawców spełniające warunki opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym .
Pozostałe oferty nie będą podlegać ocenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych omyłek.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Górska - Prezes Fundacji

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 431 66 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy psychologa prowadzącego warsztaty terapeutyczne kształcące umiejętności osobiste w ramach projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police
 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na stanowisko psychologa prowadzącego warsztaty terapeutyczne kształcące umiejętności osobiste w ramach projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy psychologa prowadzącego warsztaty terapeutyczne kształcące umiejętności osobiste w ramach projektu „KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ”KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach przy ulicy Siedleckiej 6a, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.01 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Grupę docelową stanowi 75 osób (K i M). Zadanie obejmie dwa moduły w formie warsztatów w 9 grupach max. 9 os. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z warsztatem reintegracji społecznej. Każda grupa będzie uczestniczyła w warsztatach przez 24h – wciągu 4 – 5 dni. Jest to trening następujących umiejętności: słuchania, pytania, odmawiania, rozróżniania i nazywania emocji, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, panowania nad smutkiem, panowania nad złością, wyrażania krytyki radzenia sobie z uczuciami, współdziałania w grupie. Warsztaty składają się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę grupy – zajęć z zakresu integracji emocjonalnej i komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy warsztatów zapoznają się również z tematyką praw i wolności obywatela oraz sposobami załatwiania spraw urzędowych wraz z pisaniem pism urzędowych. Program obu modułów będą realizowane w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy poznają i utrwalą prezentowany materiał w sposób praktyczny. Poprzez wspólnie wykonywane ćwiczenia mieli również okazję wzajemnie wymienić się uwagami i informacjami. Celem jest integracja grupy, lepsze poznanie samego siebie, własnych reakcji i zachowań w relacjach z innymi ludźmi, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, doskonalenie i poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie, grupie szkoleniowej oraz środowisku lokalnym; wzmocnienie wiary w siebie i swoje możliwości, wzrost poczucia wartości, poznawanie swoich słabych i mocnych stron (zasobów) i umiejętność wykorzystania ich w życiu, ćwiczone będą umiejętności podejmowania świadomych decyzji i zachowań społecznych. Spotkania te mają również na celu utrzymanie dobrego klimatu zabawy i relaksu w celu integracji grupy i zbudowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Metody pracy w czasie zajęć: prezentacja, mini wykłady, ćwiczenia indywidualne, w zespołach i dwójkach, „burza mózgów”, odgrywanie scenek, gry i zabawy grupowe.
Termin realizacji zamówienia: od 14 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
MODUŁ I trening kompetencji i umiejętności społecznych wraz z warsztatem reintergracji społecznej
2017 – 216 godzin
MODUŁ II trening kompetencji życiowych
2017 – 252 godzin

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

od 14 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania
1. studia psychologiczne
2. staż pracy - minimum 2 lata
3. doświadczenie w pracy z osobami i ich rodzinami zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym z upośledzeniem umysłowym
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt.)
Kryterium doświadczenie zawodowe – 40 % ( max. 40 pkt.)

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
A) „Całkowita cena wykonania zamówienia:

C = Cn/Cb*60%
Gdzie:
C – liczba punktów danej oferty w kryterium „całkowita cena za wykonanie zamówienia”
Cn – najniższa oferowana cena z oceniających ofert
Cb – cena badanej oferty

B) „Doświadczenie zawodowe” – 40% - 40 pkt

1- 4 – 0 pkt
5-8 lat – 10 pkt
9-12 lat – 20 pkt
13- 16 lat – 30 pkt
17 i więcej lat – 40 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsza ofertę z największą ilością punktów tj. suma punktów za kryterium A + B.
 

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

Adres

Siedlecka 6a

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

91 431 66 34

Fax

91 431 66 35

NIP

8511019625

Tytuł projektu

KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K516/17-00