Get Adobe Flash player

UWAGA ! 

Słuchacze, którzy nie przystąpili w sesji egzaminacyjnej (styczeń) do egzaminów  

z powodu usprawiedliwionej nieobecności (spełniający warunek 50% obecności 

i pozytywnie zaliczonych prac kontrolnych) mogą przystąpić do nich  

w terminie dodatkowym tj. 7-8 lub 21-22 luty. 

Ostateczny termin zaliczenia I semestru 2014/15 to 28 luty 2015r.

Szczegółowy plan egzaminów w terminie dodatkowym podany zostanie 17 stycznia 2015 r. 

 Na egzamin należy zabrać indeks.!!!

Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt „Pracownia aktywności zawodowej” realizowany przez Fundację Ośrodek
Doskonalenia Kadr ul. Siedlecka 6a  72 – 010 Police  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
nr UDA- POKL.07.04.00-32-005/13, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

 
Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach

zaprasza osoby niepełnosprawne,  pozostające bez zatrudnienia,

będące mieszkańcami powiatu polickiego, w wieku 15 – 64 lata

do udziału w projekcie  „Pracownia aktywności zawodowej”

W ramach projektu oferujemy:

  •  bezpłatny kurs pracownika małej gastronomii w okresie XI 2014 – I 2015 r.
  • 3 – miesięczny staż zawodowy w okresie III  - V 2015 r.
  • dodatek szkoleniowy  - 400 zł miesięcznie
  • stypendium stażowe  - 900  zł miesięcznie
  • doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy
  • bezpłatne badania lekarskie,
  • zwrot kosztów dojazdu

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Projektu

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Siedlecka 6a

72 -010 Police

Tel. (91) 431 66 34

 

Liczba miejsc jest ograniczona !

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego